اسامی برندگان مشهد و رامسر تابستان 97 در مورخه 97/2/29 اعلام خواهد شد

آسانسور زایر سرای مشهد بصورت یک درمیان توقف دارد ،لذا همکارانی که افراد پیر و معلول همراه دارند به این موضوع توجه داشته باشند.
فایل راهنما

راهنمای رزرو مهمانسراهای دانشگاه