آسانسور زایر سرای مشهد بصورت یک درمیان توقف دارد ،لذا همکارانی که افراد پیر و معلول همراه دارند به این موضوع توجه داشته باشند.
فایل راهنما

راهنمای رزرو مهمانسراهای دانشگاه