همکاران محترم قبل از ثبت نام در سیستم مدیریت مسافرت کارکنان نسبت به تکمیل مشخصات پرسنلی از قسمت تنظلیمات شخصی ( در سمت راست بالای صفحه ) اقدام فرمایید در غیر اینصورت سفر شما امکان پذیر نخواهد بود

آسانسور زایر سرای مشهد بصورت یک درمیان توقف دارد ،لذا همکارانی که افراد پیر و معلول همراه دارند به این موضوع توجه داشته باشند.
فایل راهنما

راهنمای رزرو مهمانسراهای دانشگاه